آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرطوب آسیاب شده


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مرطوب آسیاب شده

واژه انگلیسی
Wet milled

توضیحات
فرو برده در آبی که حاوی دی‌اکسید گوگرد (ُSO۲) باشد (برای سهولیت جداسازی بخش‌ها). اشاره است به دانه‌های ذرت در هنگام جدا کردن دانه از چوب بلال.