آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسید پذیر ، اسید دوست


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اسید پذیر ، اسید دوست

واژه انگلیسی
Acidophilic. acidophilous.

توضیحات
باکتری‌‌های اسید دوست آنهائی هستند که قادر به زندگی در محیط اسیدی‌‌اند؛ این باکتری‌‌ها aciduric نیز نامیده می‌‌شوند.