آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترقّی قیمت ، افزایش ارزش ، قدردانی ، تقدیر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ترقّی قیمت ، افزایش ارزش ، قدردانی ، تقدیر

واژه انگلیسی
Appreciation

توضیحات
افزایش ارزش بیش از بهای تمام شده یا ارزش دفتری ، عموماً این اصطلاح به افزایش ناشی از عوامل خارجی مانند افزایش قیمتها و نه به افرایش ناشی از فایده اضافه شده به وسیلهٔ عملّیات مالک ، اشاره دارد.