آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چاپگر تغذیه شده تراکتوری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
چاپگر تغذیه شده تراکتوری

واژه انگلیسی
Tractor fed printer

توضیحات
چاپگری که از میان آن ، کاغذی کناره‌‌‌‌‌های سوراخ‌‌‌‌‌دار ، توسط چرخ‌‌‌‌‌های دنده‌‌‌‌‌ای به درون دستگاه تغذیه می‌‌‌‌‌شود.