آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گره بازکن


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
گره بازکن

واژه انگلیسی
Tie-breaker

توضیحات
اشاره به مداری می‌‌‌‌‌کند که تصادم به‌‌‌‌‌وجود آمده به هنگام تلاش دو واحد پردازش مرکزی جهت استفاده هم‌‌‌‌‌زمان از یک دستگاه جانبی را برطرف می‌‌‌‌‌سازد.