آفتاب

واژه نامه های آفتاب

داده‌‌های آزمایشی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
داده‌‌های آزمایشی

واژه انگلیسی
Test data

توضیحات
داده‌‌های نمونه که مخصوصاً برای آزمایش عملیات یک برنامه معین تولید شده‌‌اند. معمولاً یک یا چندین نتیجۀ محاسبه دستی یا در غیر این صورت نتایج معلوم ، با داده‌‌های آزمایشی همکاری خواهند کرد تا برنامه تحت آزمایش به لحاظ اعتبار ارزیابی گردد.