آفتاب

واژه نامه های آفتاب

در مبنای سه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
در مبنای سه

واژه انگلیسی
Ternary

توضیحات
۱. مربوط است به ویژگی یا خصوصیتی که مستلزم یک گزینش ، اختیار ، یا شرایطی که در آن سه امکان وجود دارد ، می‌‌باشد. ۲. مربوط است به سیستم عددی با مبنای سه.