آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مسافت سنجی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مسافت سنجی

واژه انگلیسی
Telemetry

توضیحات
انتقال داده از ابزارهای اندازه‌‌گیری راه دور از طریق وسایل الکتریکی یا رادیوئی ، برای مثال داده می‌‌تواند از یک سفینه فضائی چرخنده به دور ماه مسافت سنجی شده و در یک ایستگاه زمینی ضبط گردد.