آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دستگاه غیرهمزمان


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دستگاه غیرهمزمان

واژه انگلیسی
Asynchronous device

توضیحات
دستگاهی که سیگنال‌ها را در فواصل زمانی نامساوی ، به سیستمی که با آن در ارتباط است ، می‌فرستد.