آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جملهٔ جایگزینی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
جملهٔ جایگزینی

واژه انگلیسی
Assignment statement

توضیحات
جملهٔ زبان برنامه‌نویسی که مقداری را به یک متغیر می‌دهد. مانند x=x+۱ یا y=۶.