آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ ورود


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نرخ ورود

واژه انگلیسی
Arrival rate

توضیحات
تعداد کاراکترها یا پیام‌هائی که در واحد زمان روی یک دستگاه ارتباطات داده ، وارد می‌شود.