آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اپراتور محاسباتی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
اپراتور محاسباتی

واژه انگلیسی
Arithmetic operator

توضیحات
علامتی که به کامپیوتر می‌گوید تا جمع ، تفریع ، ضرب ، تقسیم یا به توان رساندن را انجام دهد.