آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخمین


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تخمین

واژه انگلیسی
Approximation

توضیحات
عددی که دقیق نیست ، امّا به یک مکان دهدهی مشخص ، گرد (روند) شده است. اعداد ۳.۱۴ و ۳.۱۴۱۵۹ ، هر دو تخمین‌هائی هستند برای عدد (پی)