آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آدرس مختصر شده


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آدرس مختصر شده

واژه انگلیسی
Abriviated - addressing

توضیحات
نوعی اصطلاح آدرس‌دهی در حالت مستقیم می‌باشد که فقط یک قسمت از آدرس کامل را به‌کار می‌برد و باعث می‌شود که پردازش داده با توجه به کُد مختصر شده سریع‌تر شود.