آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دریافت / ارسال


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دریافت / ارسال

واژه انگلیسی
Answer/originate

توضیحات
در ارتباطات تلفنی به جایگزینی تناوب‌های ارسال یا دریافت مکالمات تلفنی ، اشاره دارد.