آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آتلکتازی اولیه


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آتلکتازی اولیه

واژه انگلیسی
Primary atelectasis

توضیحات
حالتی که در آن حباب‌های ریه هرگز به‌وسیله هوا منبسط نشده‌اند.