آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آستروسیتوم، گلیوم بالغان


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آستروسیتوم، گلیوم بالغان

واژه انگلیسی
Astrocytoma

توضیحات
توموری مربوط به سیستم اعصاب مرکزی که دیر رشد و حاوی سلول‌های ستاره‌ای شکل نوروگلی (astrocytes)است؛ توموری دیر رشد از بافت گلیال مغز و نخاع.