آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ زانوئی پائین‌رو


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ زانوئی پائین‌رو

واژه انگلیسی
Genicular arterio, descending

توضیحات
[arterio descendens genicularis] خاستگاه: سرخرگ‌رانی (femoral) شاخه‌ها: شاخه‌های صافن و مفصلی پراکندگی و اختتام: مفصل زانو، بخش بالائی و میانی ساق پا.