آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خدمات ضمنی، خدمات معین، خدمات ملحقه


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
خدمات ضمنی، خدمات معین، خدمات ملحقه

واژه انگلیسی
Accessorial services

توضیحات
در اصطلاح حمل و نقل خدمات را گویند که مؤسسه حمل و نقل افزون بر حمل و نقل واقعی انجام می دهد، مانند بسته بندی.