قدرت سردار از طريق کدخدا به رئساى تيره و از آن طريق به رئساى شلوار اعمال مى‌شد.

ابوالجمعى سردار

به‌جز کدخدا و رئيس تيره که در واقع توزيع‌کننده قدرت سردار بودند، هر سردار افراد ديگرى از جمله ۱. ميرزا (فرد باسواد و منشى سردار) ۲. پيک (نامه‌رسان مخصوص سردار) ۳. ميرشکار ۴. ميرآخور ۵. غلام و کنيز (هر سردار عده فراوانى غلام و کنيز که از راه خريد يا به اسارت گرفتن در جنگ‌ها در اختيار مى‌گرفت) ۶. نوکران (محافظان و مجريان بى‌چون و چراى سردار) نوکران خود رئيس داشتند که به او سرنوکر مى‌گفتند و نوکران مزد مى‌گرفتند. ۷. سواران (هر سردار عده‌اى سوار و تفنگچى داشت که در حکم سپاهيان او بودند). ۸. نوازندگان و رامشگران (غالباً از کولى‌ها انتخاب مى‌شدند).

منابع درآمد سردار

- ماليات:

با ضوابط خاصى از گروه‌هاى مختلف اجتماعى ماليات مى‌گرفتند.


- دامداران براى هر دام براى استفاده از مراتع مبلغى مى‌گرفتند علاوه بر اين از هر صد گوسفند يک گوسفند و مقاديرى روغن و لبنيات سهم سردار بود.


- صيادان از هر ده صيد سه عدد ماهى يا پرنده و مقدارى پر پرنده مى‌گرفتند.


- کشاورزان زمين‌ها بر دو نوع بود:


۱. ملک سردار


۲. خالصه و از اين هر دو سردار سهم داشت.


- پنجک غنايمى جنگى که يک پنجم آن به سردار مى‌رسيد. سرداران به عناوين مختلف از مردم اخاذى مى‌کردند.