- کلاه يا سرپوش:

که نشانهٔ بارز آن نوک‌تيز، شياردار، با نوار و حاشيه است، و هم‌چنين نوارى داشتند که مانند اشکانيان، موى سر را در بالاى پيشانى جمع مى‌کرده‌اند و به احتمال کلاه‌هاى کوتاه، نيم‌گرد نيز داشته‌اند.


- پيراهن:

پيراهنى بلند با آستين بلند و با نقشى در بازو و دُم آستين و گرداگرد دامن داراى حاشيهٔ زينتى بوده است.


- ارخالق:

داراى نقش سردوشى و نقش بازوبند است، يقه و کناره‌هاى ارخالق داراى حاشيه است و در دو گوشهٔ پائين آن دو زيور آويخته است.


- شلوار:

در مچ پا جمع مى‌شده است.


- قبا:

نماى آستين کوتاهى را بر روى آستين بلند پيراهن دارد. در نقش پارچه‌اى از اوايل اسلامى ديده شده است.


- پاافزار:

در دوره ساسانى پاافزار ساق بلند معمول بود. ظاهراً در اوايل دوره اسلامى نيز چنين پاافزارى متداول بود.


- کمربند:

نوع زيوردار و بدون زيور آن در نقوش به‌جا مانده وجود دارد.