ارگ تهران زمان ناصرالدين‌شاه، شامل محوطه‌اى بود که امروزه محدودهٔ بين ضلع جنوبى ميدان امام خمينى و قسمتى از خيابان امام خميني، بخشى از خيابان ۱۵ خرداد تا چهارراه گلوبندک، خيابان ناصرخسرو و خيابان خيام از گلوبندک تا خيابان امام خمينى را در بر مى‌گيرد.

ميدان ارگ

اين ميدان وسيع که از دوره زنديه به جاى مانده بود، در زمان فتحعلى‌شاه، ارگ نام گرفت. اين ميدان را سپس ميدان شاه، ميدان توپخانه و باغ گلشن ناميدند و امروزه آن را به نام ميدان ۱۵ خرداد مى‌شناسند. در اطراف ارگ خيابان‌هايى نيز وجود داشت که مهم‌ترين آنها خيابان ناصريه (خيابان ناصرخسرو) به عنوان اولين خيابان تهران، خيابان جباخانه (خيابان بوذر جمهري-پانزده خرداد)، خيابان جليل‌آباد (خيابان خيام)، ميدان توپخانه (امام خميني) و خيابان مريضخانه (خيابان امام خميني) بود.

توپ مرواريد