در تاريخ ۱۳ مردادماه ۱۳۵۲ ميان دولتين ايران و ويتنام روابط سياسى برقرار شد و سفير در تاريخ ۲۳ مردادماه همان سال به‌عنوان سفير اکرديته در هانوى تعيين گرديد.


اين روابط به‌دنبال سقوط حکومت ويتنام جنوبى و تشکيل ويتنام واحد (جمهورى سوسياليستى ويتنام) همچنان ادامه، يافت.


در شهريورماه سال ۱۳۵۴ هيأتى به رياست معاون آموزش و پرورش ويتنام به تهران سفر کرد و در دى‌ماه همان سال معاون وزارت خارجه وقت و فرستاده مخصوص نخست وزير و ساير مقامات ايرانى ملاقات نمود. در اين سفر توافق به‌عمل آمد که کارشناسان نفتى ويتنام در ايران دوره ببينند و بين دو کشور همکارى‌هاى ا قتصادى گسترش يابد.