تونس به‌دليل موقعيت جغرافيائى و سياسى خود در شمال آفريقا، نقش مهمى را در سياست کلى آفريقا و کشورهاى عربى برعهده دارد. اين سرزمين کوچک از يک سو در جناح راست کشورهاى عرب قرار داشته و جزء ميانه‌روها محسوب مى‌شود و مخالف نظريات افراطى پاره‌اى از کشورهاى عربى مى‌باشد. از طرف ديگر يک کشور آفريقائى و از اعضاء سازمان وحدت آفريقا، کنفرانس اسلامي، غيرمتعهدها و همچنين عضو اتحاديه مغرب عربى مى‌باشد و تلاش مى‌کند با ممالک اين قاره روابط حسنه داشته باشد. به‌علت قرار گرفتن اين کشور در حوزهٔ دريائى مديترانه در معادلات منطقه مزبور وارد مى‌گردد. همچنين، به‌علت علت موقعيت خاص جغرافيائى و نزديکى با ايتاليا در جهت عبور لوله‌هاى گاز از الجزاير به آن کشور داراى موقعيت ترانزيتى مطلوبى است.تونس از نظر وسعت کشور کوچکى است، که با مساحت ۱۶۴،۱۵۰ کيلومترمربع يکى از کشورهاى آفريقاى شمالى را تشکيل مى‌دهد. اين کشور از نظر موقعيت سوق‌الجيشى و ژئوپلتيک در نقطه حساسى از جهان واقع شده است. اين کشور در شمال آفريقا در ساحل جنوبى درياى مديترانه واقع گشته که از نظر تجارى و بازرگانى از اهميت فراوانى برخوردار مى‌باشد. به‌طور کلى آفريقاى شمالى به لحاظ موقعيت جغرافيائى آن از ديرزمان مورد طمع قدرت‌هاى وقت بوده است، راه دريائى درياى مديترانه باعث شد که قدرت‌هاى استعمارى سعى کنند که بر يکديگر براى استحکام سلطهٔ خويش بر اين منطقه از جمله کشور تونس سبقت بگيرند. بنابراين بيشترين اهميت ژئوپلتيک تونس به موقعيت آن در جنوب درياى مديترانه برمى‌گردد.


درياى مديترانه از قديم‌الايام تاکنون از اهميت فوق‌العادهٔ استراتژيک برخوردار بوده است. امروزه درياى مديترانه و به‌خصوص غرب آن، براى کشورهاى بزرگى چون آمريکا، فرانسه و به درجات پائين‌ترى براى اسپانيا داراى اهميت ويژه ژئوپلتيک است. درياى مديترانه سه قاره و دو اقيانوس را به هم پيوند داده و به مثابهٔ يکى از مهم‌ترين درياهاى جهان شناخته مى‌شود. علاوه بر تراکم جمعيت و وجود فرهنگ‌ها و نظام‌هاى مختلف سياسي، اقتصادى و با حدود ۲۰۰/۱۱ کيلومتر سواحل آن، تبديل به نظامى‌ترين منطقهٔ دنيا شده است. امروزه قواى دريائى چند کشور صنعتى مانند آمريکا، انگلستان و ايتاليا در آن حضور دائمى دارند. درياى مديترانه جلوگاه رقابت شرق و غرب و تقابل ممالک صنعتى بوده و به‌دليل اهميت درياى مديترانه، پايتخت همه کشورهاى اين منطقه در ساحل مديترانه ايجاد شده است. در قرن ۱۹ مديترانه از ويژگى خاصى براى مبادلات بين‌المللى امپراتورى انگليس برخوردار بود، در عصر حاضر نيز منافع قدرت‌هاى بزرگ، مديترانه را به دريائى مبدل کرده است. بنابراين کشورهاى سواحل درياى مديترانه نيز از اهميت استراتژيک و ژئوپلتيک فراوانى برخوردار مى‌باشند. واقع شدن تونس در ساحل درياى مديترانه سبب گرديد که بنادر بنزرت و حل‌الوادى و شهر بندرى تونس اهميت بسيار يابند. وجود اين بنادر، بر اهميت اين کشور از نظر ايجاد ارتباط با کشورهاى اروپائى شمال درياى مديترانه يعنى ايتاليا، اسپانيا و فرانسه مى‌افزايد و از سوئى روابط بين اين کشور و ديگر کشورها در تمام زمينه‌هاى سياسي، اقتصادى و تجارى را تسهيل مى‌کند. همچنين، زمينهٔ نفوذ فرهنگ غربى در اين کشور را فراهم آورده است و مى‌آورد.


تونس گرچه در مقام مقايسه با کشورهاى آفريقائى از نظر وسعت سى‌وچهارمين قاره آفريقا به‌حساب مى‌آيد؛ اما به لحاظ موقعيت ژئوپلتيک آن در خور توجه خاص قدرت‌ها مى‌باشد. به‌گونه‌اى که ژول فرى نخست وزير اسبق فرانسه از تونس به‌عنوان کليد خانهٔ فرانسويان ياد مى‌کند.