بدنبال پيروزى انقلاب اسلامى ايران و قطع رابطه با رژيم نژادپرست آفريقاى جنوبى اقدامات زير در رابطه با آن کشور صورت گرفت.


۱. شرکت فعال در تحريم‌هاى بين‌المللى عليه دولت آفريقاى جنوبي.


۲. برقرارى رابطه با گروه‌هاى مبارز و آزادى ببخش از جمله کنگره ملى آفريقا (ANC) و کنگره پال آفريقائى (PAC) و حمايت سياسي، مالى و فرهنگى در سطوح ملي، منطقه‌اى و بين‌المللى از آنان.


۳. شرکت فعال وزارت امورخارجه در اجلاس‌ و سمينارهاى بين‌المللى در رابطه با واردار کردن رژيم پرتويا به لغو آپارتايد.


۴. صدور بيانيه‌اى از طرف وزارت امورخارجه در رابطه با مسائل آفريقاى جنوبي؛


۵. حمايت سفارتخانه‌هاى جمهورى اسلامى ايران در کليه کشورها بخصوص آفريقا از گروه‌هاى آزاديبخش آفريقاى جنوبي.


۶. انعکاس گسترده اخبار و تحولات آفريقاى جنوبى در رسانه‌هاى داخلى و صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.


۷. سفر آقاى مک وتو رهبر کنگره پان آفريقا به تهران درس سال ۱۳۶۹ و سفر آقاى نلسون ماندلا رهبر کنگره ملى آفريقا (NAC) و رئيس جمهورى فعلى آفريقاى جنوبى به تهران در ۱۳۷۱.


۸. افزايش تماس بين ايران و تجار مسلمان آفريقاى جنوبى پس از روى کار آمدن دکلرک رئيس جمهور قبلى آفريقاى جنوبى در سال ۱۹۸۹ و ايجاد تغييرات تدريجى در جهت لغو آپارتايد و آزادى آقاى نلسون ماندلا در فوريه ۱۹۹۰.