ظرفيت اطلاعاتى کانال‌هاى فرکانس راديويى

صرف‌نظر از اطلاعات و يا صدا، بيشتر کانال‌هاى راديويى موجود در سيستم‌هاى راديويى همراه، برروى کانال‌هاى موج‌ کوتاه تنظيم شده‌اند. ظرفيت انتقال اطلاعات کانال‌هاى موج‌کوتاه محدود است و هزينه استفاده از آنها بدليل فشردگى پيام بيشتر از هزينه استفاده از شبکه‌هاى ثابت کابلى است. ظرفيت محدود انتقال اطلاعات توسط اين کانال‌ها معمولاً موجب محدودى ظرفيت کلى سيستم‌هاى بدون سيم مى‌شود. روش آسان براى دستيابى به ظرفيت بيشتر از طريق افزايش تعداد کانال‌ها حاصل مى‌شود. متأسفانه در برخى مناطق، تعداد کانال‌هاى راديويى بسيار محدود است و موجب محدوديتى مضاعف مى‌شود که در سيستم‌هاى داراى سيم وجود ندارد. راه‌حل ديگر براى مشکل ظرفيت و هزينه، بهبود نحوه کاربرد است. نحوه کاربرد سيستم‌هاى اطلاعاتى راديويى بايد بطريقى باشد که ترافيک پيام در کانال راديويى را کاهش دهد. درصورت استفاده از شبکه عمومى راديويي، انگيزه بيشترى براى انجام اين‌کار بوجود مى‌آيد، زيرا مدت زمان کوتاه براى ارسال پيام به معناى هزينه کمتر است.

تأثير جابه‌جايى بر عملکرد دستگاه

چون استفاده‌کنندگان شبکه راديويى همراه ممکن است بدون محدوديت ارتباطى کابلي، از جايى به جاى ديگر بروند، امکان دارد از منطقه پوشش فرکانسى راديويى نيز خارج شوند. خارج از منطقه پوشش، دستگاه همراه قادر به دريافت و يا مخابره پيام نيست. توصيه مى‌شود که در مورد پيام‌هاى مهم، در انتهاى هر پيام، پيام دريافت ‌شده تأئيد گردد.

تغيير در زمان انتقال پيام

مانند هر سيستم ديگرى که درآن، دستگاه‌ها براى دستيابى به منابع ارتباطى اطلاعاتى رقابت مى‌کنند، در اين سيستم نيز زمان انتقال پيام تحت تأثير حجم پيام‌ها در سيستم، زمان ‌پردازش کامپيوتر و تراکم در نحوه ارسال پيام است.


طراح اجرايى اين سيستم بايد بدقت طرح‌هاى کاربردى مختلف را ارزيابى کند تا بتواند زمان متغير براى انتقال پيام را در طراحى اين سيستم درنظر گرفته و هماهنگ گرداند.

روند فن‌آورى سيستم راديويى همراه

با پيشرفت کامپيوترها، مى‌توانيم شاهد گسترش مستمر شيوە‌هاى ارتباط کامپيوترهاى پيشرفته با کامپيوترها يا پايگاه‌هاى اطلاعاتى در محل‌هاى دورتر با استفاده از شبکه‌هاى بى‌سيم باشيم. همچنين مى‌توان انتظار داشت که در آينده شاهد دستگاه‌هاى همراه کوچکتر با عمر باطرى بيشتر باشيم. مهم‌تر اينکه، تعداد شرکت‌هايى که خدمات عمومى بى‌سيم ارائه مى‌کنند درحال افزايش است. در نتيجه، احتمالاً عرضه فزاينده خدمات با قيمت‌هاى ارزان‌ترى همراه خواهدبود.


در اين ميان همچنين مى‌توانيم انتظار داشته باشيم که مؤسسات بين‌المللى استاندارد، استانداردهايى را پديد آورند که هرگونه توسعه را در اين زمينه دربرگيرد. در آينده، اين موضوع مطمئناً به نفع مصرف‌ کنند نهايى خواهد بود.


کامپيوترهاى ميزبان بطور موازى نصب مى‌شوند بصورتى که يکى از آنها فعال و کامپيوتر ديگر آماده بکار است. کامپيوترهاى ميزان به شش دستگاه اصلى متصل مى‌شوند. ايستگاه‌هاى اصلى در دو مکان جداگانه واقع هستند و در هر مکان سه ايستگاه قرار دارد. اين ايستگاه‌ها پيوند ارتباطى فرکانس ويژه مخابراتى را با ترمينال‌هاى اطلاعاتى قابل‌ حمل فراهم مى‌کنند.


بمنظور نظارت موقعيت منابع، يک نقشه (Gantt) در مرکز کنترل بکار مى‌رود. هر کاربرى به محض اعلام شروع فعاليت خود، ايستگاه همراه خود را روشن مى‌کند. علامت رنگينى که نشانگر اين کاربر در روى نقشه است تغيير مى‌يابد تا آمادگى او را براى پذيرش مأموريت نشان دهد. مأموريت‌هاى انجام شده بوسيله ستون (Gantt) نمايش داده مى‌شوند.


طول ستون، بيان‌گر تداوم زمانى هر مأموريت است. بمنظور نمايش وضعيت هر مأموريت، رنگ‌هاى گوناگونى بکار مى‌روند که نشانگر آغاز يا پايان مأموريت است. اطلاعات دريافتى از کاربر از دستگاه‌ همراه استفاده‌کننده، بطور خودکار اطلاعات صفحه نمايش را روزآمد مى‌کند. براى مثال، وقتى راهنماى کشتي، زمان تخمينى پايان مأموريت را به کامپيوتر مى‌دهد، ستون Gantt که نشانگر فعاليت موردنظر است، بلندتر يا کوتاه‌تر خواهدشد. هنگامى که زمان واقعى پايان مأموريت به کامپيوتر داده مى‌شود، رنگ ستون به علامت پايان‌کار، تغيير مى‌يابد. اطلاعات ديگر، از قبيل نکات مربوط به توزيع و تأئيد دريافت پيام نيز مى‌توانند با نگاهى گذرا درک‌شوند. اين اطلاعات به برنامه‌ريز خودکار امکان مى‌دهد که طرح توزيع فعاليت کاربر را اصلاح و هماهنگ نموده و تکاليف را بطور خودکار ارسال کند. بهمين نحو، منابع نيز مى‌توانند دستورالعمل‌هاى کار را بوضوح برروى دستگاه خودکار مشاهده‌کنند.

دليل استفاده از سيستم مخابرات راديويى اطلاعات بوسيله دستگاه‌ همراه

اکنون گرچه در مقايسه با قبل، اتصال کامپيوتر ميزبان از محل‌هاى دور - بوسيله استفاده از هر خط تلفن موجود - آسان‌تر است، ولى موارد گوناگونى وجود دارد که اتصال کابلى مودم را غيرعملى مى‌سازد. اين واقعيت که منابع دريايى در دريا کار مى‌کنند، ارتباط کابلى را کاملاً منتفى مى‌سازد. دليل ديگر سرمايه‌گذارى اداره بندر سنگاپور دراين فن‌آورى راديويي، ارائه خدمات بهتر به کاربران بندر از طريق بهبود ميزان بهره‌ورى است.