سنگاپور از سيستم متريک تبعيت مى‌کند. استانداردهاى صنعتى در زمينه‌هاى ساختمان و مهندسي، اکثراً همان استانداردهايى هستند که در کشورهاى توسعه‌يافته مدّنظر قرار مى‌گيرند. هيئت استانداردها و بهره‌ورى (Productivity and Standards Board)؛ استانداردهايى را براى کالاهاى ساختماني، بهداشتى و الکترونيکى بوجود آورده است.


براى حمايت از سلامت و امنيت مشتري، قوانين ۱۹۹۱، ۱۷ کالا را که به‌صورت بالقوه خطرناک هستند، مشمول آزمايش و بررسى قرار داده است. اين کالاها بايد ثبت شده و سلامت آنها مورد تائيد قرار گيرد. اين کالاها قبل از فروش در سنگاپور بايد سند حمايت از مشتري، براى حمايت از سلامت مشتريان در هنگام مصرف اين کالاها در مقابل شوک الکتريکى و آتش‌سوزى و انفجار، دريافت نمايند. اين کالاها توسط (PSB) در هيئت گواهى ملّى سنگاپور (National Certification Bodies) در آزمايشگاه‌هاى تست ويژه‌اى تست مى‌شوند. اين کالاها بايد توسط (PSB) چک بشوند و ارز مزبور را دريافت نمايند (۱).


(۱) . به سايت اينترنتى زیر مراجعه شود.

http://www.tradeport.org/ts/countries/Singapore/regs.html


توليداتى که از سيستم استانداردهاى کيفى سرى ISO 9000 يا استانداردهاى خاص سنگاپور پيروى کنند ،حمايت شده و جايزه خواهند ‌گرفت. به‌طورکلى استانداردها در سنگاپوِِِِر الزامى نيستند، امّا شرکت‌ها مى‌توانند به‌طور داوطلبانه از آنها تبعيت نمايند ، به‌ويژه در صنايعى که اين‌گونه پذيرش‌ها معادل با نوعى مهر تأييد است. با اين حال، محصولات وارد شدهٔ خاصى مانند محصولاتى که در ارتباط با امنيت صنعتى مواد ساخت و ساز ، صنايع الکتريکى و گازى هستند بايد از راه‌کارهاى اعمال‌شده تبعيت نمايند.


کالاهايى که به‌صورت اجبارى بايد برچسب زده شوند، عبارتند از: مواد غذايى، مواد پزشکى و مواد آرايشى. در مورد محصولات غذايى؛ قوانين مربوط به برچسب زدن توسط قوانين تغذيه در سنگاپور، کنترل مى‌شود. در مورد اين محصولات بايد نام، عناصر تشکيل‌دهنده، مقدار گنجايش، رنگ‌هاى مجاز، نام و آدرس کارخانه محلى سازنده، يا واردکننده، تاريخ توليد و انقضاء و ترکيب ويتامين‌هاى افزوده شده مشخص گردند. در برچسب محصول بايد استاندارد آن نيز آورده شود تا با استانداردهاى مورد نظر کشور سنگاپور تطبيق داده شود. شرکت‌هايى که سؤالات خاصى در مورد مواد غذايى و نوشيدنى‌ها دارند، مى‌توانند به دپارتمان کنترل مواد غذايى وزارت محيط زيست مراجعه نموده و جواب روشنى بگيرند:


Tel :(65) 7319039 Fax :(65) 7319843


بسته‌بندى و برچسب زدن توليدات پزشکى به هيئت پزشکى سپرده شده است. توليدات پزشکى در يک طرف، يا بسته نبايد به طريقى اشتباه نشانه‌گذارى يا برچسب زده شود و يا گمراه‌کننده باشد. به لحاظ مقدار توليد يا استفاده‌ها و اثرات آن نيز بايد مشخص گردد. اطلاعات بيشتر در اين زمينه را مى‌توان از سازمان دارويى ملّى بدست آورد:


Tel :(65) 3255619 Fax :(65) 2242352


مقررات ومجوزهاى مواد آرايشى به‌وسيله واحد کنترل مواد آرايشى ادارهٔ کل دارويى ملّى کنترل مى‌شود. برچسب‌ها بايد به انگليسى باشد و بايد نام محصول، ليست اجزاء تشکيل‌دهنده، نام و آدرس کارخانه محلى يا واردکننده، منابع و احتياط‌‌هاى لازم ذکر شود. اطلاعات بيشتر را مى توان از واحد کنترل مواد آرايشى بدست آورد.


Tel :(65) 3255435 Fax :(65) 3255627


در مورد محصولات بهداشتي، آرايشى و غذايى بايد بسته‌بندى‌ها با رعايت اصول بهداشتى بوده و کليهٔ محتويات داخلى و ترکيبات مختلف موجود به بهترين صورت روى برچسب ذکر گردد. (به سايت اينترنتى /http://www,myepb.com مراجعه شود.)