به کالاهاى مشمول عوارض گمرکى اجازه داده مى‌شود که براى تعمير شدن، بدون پرداخت حقوق گمرکى به شرط اينکه تا ۳ ماه بعد از واردات، صادرات مجدد شوند، واردات شوند. اگر کالاها پس از انقضاء اين مهلت صادرات مجدد نشوند، حقوق گمرکى ازآنها دريافت خواهد بود.


اين تسهيلات همچنين شامل کالاهاى مشمول عوارض گمرکى ارائه شده در نمايشگاه‌ها و نمايشگاه‌هاى تجارى واردات هم مى‌شود. نمونه‌هاى تجارى ممکن است بدون پرداخت حقوق گمرکى و ديگر حقوق وارد شوند به شرط آنکه :


- به‌منظور هدف تقاضاهاى سفارشى براى کالاهايى که بايد از خارج عرضه شوند.


- براى نمايش آن کالا در سنگاپور به منظور قادرسازى سازندگان در سنگاپور براى توليد چنين کالاهايى و جهت قبول سفارشات از خارج .


- توسط سازنده براى هدف کپى‌کردن و تست کردن يا تجربه آن قبل از اينکه او چنين محصولاتى را در سنگاپور توليد کرده باشد .