روند صادرات سنگاپور در دوره زمانى (۹۹ - ۱۹۹۵)، به‌صورت زير مى‌باشد:

جدول روند صادرات سنگاپور (ميليارد دلار)

۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹
ارزش صادرات ۱۱۸/۳ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۱۰ ۱۱۴/۶
رشد سالانه - ۵/۷۰ % تقريباً صفر ۱۲/۰۶-% ۴/۳ %


مأخذ: ‌(Direction of Ttrade Year Book)


مطالعه صادرات کشور سنگاپور بيانگر رشد صادرات اين کشور در طول يک دورهٔ بلندمدت مى‌باشد و در سال‌هاى (۹۸ - ۱۹۹۷)، به‌دليل بحران جنوب شرق آسيا، رشدى منفى را تجربه کرده است، که در واقع به‌دليل روبرو شدن کشورهاى مهم همسايه با بحران مالى مذکور و کاهش واردات آنها از سنگاپور مى‌باشد. البته صادرات کشور سنگاپور بعد از بحران مذکور دوباره رشد صعودى خود را در پيش گرفته است، که در سال ۱۹۹۹، نسبت به سال ۱۹۹۸، صادرات اين کشور رشدى معادل ۴/۳ درصد را نشان مى‌دهد.


مهم‌ترين بازارهاى صادراتى سنگاپور بر اساس آمار سال ۱۹۹۷ عبارتند از: آمريکا، مالزي، هنگ‌کنگ، ژاپن، تايلند، انگلستان، کره جنوبي، آلمان، ايرلند شمالى و ... که در جدول روند صادرات سنگاپور مهم‌ترين بازارهاى صادراتى سنگاپور بر اساس اهميت و مقدار صادرات به آنها قابل بررسى مى‌باشند.


ساختار صادرات سنگاپور نشان مى‌دهد که در ترکيب صادرات سنگاپور، ابزارآلات الکترونيکى و کامپيوتر و قطعات کامپيوتري، نقش بسيار مهمى داشته و بيش از ۶۳ درصد از صادرات سنگاپور در سال‌هاى (۹۶ - ۱۹۹۵)، به اين کالاها اختصاص داشته است و بعد از اين ترکيب کالايي، ترکيباتى نظير محصولات نفتي، مواد شيميايي، ماشين‌آلات غيرالکتريکى صنعتى و توليدات صنعتى ديگر به‌‌ترتيب سهم مهمى در صادرات سنگاپور را به‌خود اختصاص مى‌دهند. در جدول ارزش صادرات گروه‌هاى مختلف کالايى سنگاپور طى سال‌هاى (۹۸ - ۱۹۹۴)، به‌خوبى ترکيبات مختلف کالاها در صادرات سنگاپور بر اساس طبقه‌بندى (SITC) نشان داده شده‌اند.

جدول ارزش صادرات گروه‌هاى مختلف کالايى سنگاپور طى سال‌هاى (۹۸ - ۱۹۹۴) (ميليون دلار آمريکا)بر اساس گروه بندى ‌(SITC)

گروه کالايى ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ مجموع پنج سال % رشد سالانه
۰ ۱۰۵۱ ۱۰۹۹ ۱۱۶۹ ۱۱۱۲ ۹۰۳ ۵۳۳۴ ۳/۷-
۱ ۱۶۲ ۲۹۱ ۲۳۲ ۲۰۷ ۱۳۰ ۱۰۲۳ ۵/۳-
۲ ۸۳۶ ۱۲۰ ۹۲۶ ۸۱۰ ۵۶۳ ۴۳۳۶ ۹/۵-
۳ ۷۷۷۷ ۸۶۴ ۱۰،۳۸۷ ۸۹۹۳ ۵۷۴۴ ۴۱،۵۶۵ ۷/۳-
۴ ۲۵۴ ۲۸۰ ۱۸۷ ۱۸۱ ۱۳۰ ۱۰۳۲ ۱۵/۴-
۵ ۳۴۴۸ ۴۴۸۰ ۴۷۵۷ ۵۵۷۸ ۴۸۰۰ ۲۳،۰۹۳ ۸/۶
۶ ۲۳۷۷ ۲۹۳ ۳۰۰۸ ۲۹۱۲ ۲۱۷۴ ۱۳،۴۰۱ ۲/۲-
۷ ۴۲۲۶ ۵۳۴۸ ۵۸،۱۵۱ ۵۸،۳۴۶ ۵۰،۳۰۶ ۲۶۲،۵۴۹ ۴/۵
۸ ۴۴۹۷ ۴۹۸ ۴۷۵۹ ۴۷۲۳ ۴۳۴۸ ۲۳۳۱ ۱-
۹ ۱۵۰۱ ۱۹۴۲ ۲۱۸۰ ۲۴۰۹ ۲۷۹۲ ۱۰،۸۲۵ ۱۶/۷


مأخذ: (Trade Analysis, Copyright c ITC/UNSD)


جدول ارزش صادرات گروه‌هاى مختلف کالايى سنگاپور طى سال‌هاى (۹۸ - ۱۹۹۴) به‌خوبى سهم گروه‌هاى کالايى مختلف صادرات را در کل صادرات کشور سنگاپور نمايش مى‌دهد. که اين جدول بر اساس آمار سال ۱۹۹۸ مى‌باشد.


عمده‌ترين اقلام صادراتى سنگاپور به‌ترتيب ارزش صادراتى آنها را بر حسب ميليون دلار آمريکا و همچنين ميزان رشد آنها در طول دورهٔ (۹۸ - ۱۹۹۴)، در مقايسه با رشد جهانى اين اقلام بر اساس طبقه‌بندى (HS) در جدول اقلام عمده صادراتى سنگاپور بر اساس گروه‌هاى کالايى (HS)، ارائه مى‌گردد.


بنابرآنچه که از جدول ارزش صادرات گروه‌هاى مختلف کالايى سنگاپور طى سال‌هاى (۹۸ - ۱۹۹۴) برمى‌آيد، گروه کالايى هفتم که ماشين و ابزارآلات هستند، عمده‌ترين قلم صادراتى سنگاپور را دارا هستند و بعد از آن سوخت‌هاى معدنى که گروه سوم طبقه‌بندى (SITC) را به‌خود اختصاص مى‌دهند، مقام دوم را در صادرات سنگاپور را به‌خود اختصاص مى‌دهد و جدول اقلام عمده صادراتى سنگاپور بر اساس گروه‌هاى کالايى (HS) بر اساس طبقه‌بندى (HS) نشان‌دهنده اين است که گروه کالايى شانزدهم در اين طبقه‌بندى که شامل ماشين‌آلات و وسايل مکانيکي، ادوات برقي، اجزاء و قطعات آنها، دستگاه‌هاى ضبط و پخش صوت، دستگاه‌هاى ضبط و پخش و صوت و تصوير تلويزيون و اجزاء و قطعات آنها مى‌باشند و به‌طور دقيق‌تر ماشين‌آلات و دستگاه‌هاى برقى و اجزاء آنها از اين طبقه و به‌صورت دقيق‌تر وسايل و قطعات کامپيوتري، عمده‌ترين ترکيب صادراتى سنگاپور را به‌خود اختصاص مى‌دهند.