جدول صادرات ايران به سنگاپور - سال ۱۳۷۸

تعرفه
(HS)
نام کالا ارزش دلارى درصد از کل
صادرات به
سنگاپور (%)
درصد از کل
صادرات (%)
کالاى مورد نظر
۲۷۱۰/۰۰  نفت و روغن حاصل از مواد
معدنى قيرى - غيرخام
۱۳،۶۵۴،۰۵۵ ۴۶ ۰/۴
۵۷۰۱/۱۰ فرش و ساير کف‌پوش‌ها
از مواد نسجي، گره‌باف و ...
۶،۲۲۱،۰۷۷ ۲۱/۲ ۰/۱۸
۲۷۰۷/۵۰ ساير مخلوط‌هاى هيدروکربن‌هاى بودار ۱،۹۸۰،۰۰۰ ۶/۷ ۰/۰۵
۲۷۱۱/۱۹ ساير (گازهاى نفتى و
ساير هيدروکربن‌هاى گازي)
۱،۷۶۰،۵۵۶ ۶ ۰/۰۵
۲۹۰۲/۴۴ ايزومرهاى اکسيلن مخلوط ۱،۳۴۴،۰۰۰ ۴/۵ ۰/۰۳
۷۶۰۱/۱۰ آلومينيوم غيرممزوج ۸۹۵،۲۱۴ ۳ ۰/۰۲
۲۷۱۱/۱۳ بوتان ۸۵۶،۸۰۰ ۲/۹ ۰/۰۲
۲۷۱۵/۰۰ مخلوط‌هاى قيرى براساس
آسفالت طبيعي، قير ...
۷۸۰،۲۰۰ ۲/۶ ۰/۰۲
۲۷۱۱/۱۴ اتيلن، پروپيلن، بوتيلن و بوتادين ۳۱،۵۰۰ ۰/۱ -
۷۶۰۱/۲۰ آلياژهاى آلومينيوم ۲۵۰،۳۷۰ ۰/۸۵ -
۶۲۰۲/۱۹ از ساير مواد نسجى
(پالتو، مانتو، ردا و ...)
۲۳۵،۲۵۸ ۰/۸ -
۵۷۰۲/۱۰ گليم، شوماک، کاراماني،
فرش‌هاى دست‌باف
۱۲۷،۰۵۰ ۰/۴۰۳ -
۸۷۰۸/۷۰ چرخ‌ها و اجزاء و قطعات و متفرعات ۱۰۶،۲۰۸ ۰/۳/۶ -
۶۸۰۲/۲۱ سنگ مرمر، تراورتن، رخام ۸۴،۴۶۲ ۰/۲۰۹ -
۴۰۰۲/۲۰ کائوچوى بوتادين ۷۸،۴۰۰ ۰/۲۰۶ -
۰۸۰۴/۲۰ انجير ۷۱،۱۳۰ ۰/۲۰۴ -
۰۸۰۲/۵۰ گلابى هندي، انبه و جوزانجيان ۶۸،۰۸۱ ۰/۲۰۳ -
۷۴۰۹/۱۱ به‌صورت تومار (هضمه ورق نوار از مس) ۵۹،۶۲۶ ۰/۲ -
۲۷۱۳/۲۰ قير نفت ۵۷،۵۰۰ ۰/۱۰۹ -
۰۹۱۰/۲۰ زعفران ۳۹،۹۵۰ ۰/۱۰۳ -
۳۹۰۶/۹۰ ساير (پليمرهاى آکريليک) ۳۶،۸۷۵ ۰/۱۰۲ -
۰۸۰۶/۲۰ خشک‌کرده (انگور) ۲۳،۴۵۰ ۰/۰۸ -
۶۸۰۲/۲۹ ساير (سنگ‌هاى بريده يا ارّه شده) ۲۳،۱۱۲ ۰/۰۷ -
۹۶۰۸/۱۰ قلم خودکار نوک ساچمه‌اى ۲۰،۹۴۰ ۰/۰۷ -
۶۲۰۴/۱۹ - ۲۸،۹۷۲ ۰/۰۹ -
۰۸۰۴/۱۰ خرما ۱۹،۶۲۳ ۰/۰۶ -
ساير ۱۶۴،۸۹۱ ۰/۵ -
جمع کل ۲۹،۳۰۲،۸۰۰ ۱۰۰ ۰/۸۷


مأخذ: سالنامه آمار بازرگانى (صادرات)، گمرک ايران، ۱۳۷۸