با عضويت لهستان در سازمان امنيت و همکارى اروپا، اين کشور حضور فعالى در اين سازمان داشته است. لهستان در سال ۱۹۹۸ رياست ادوارى اين سازمان را بر عهده داشته و در اين سال تحولات مهمى در کشورهاى بالکان، مشترک‌المنافع و قفقاز به‌وقوع پيوست که برونيسلاو گرمک وزير امور خارجهٔ وقت لهستان حضور فعّالى را در حل و فصل مسالمت‌آميز اين بحران‌ها داشته است.درخصوص حوادث روسيهٔ سفيد سازمان تحت رياست لهستان ضمن مساعدت به دولت اين کشور در رعايت قانون و دمکراسي، اين کشور را ملزم نمود تا به تعهدات خود نسبت به حقوق اقليت‌ها پايبند باشد. در مورد آلباني، سازمان براى رفع بحران موجود در اين کشور گروهى از کارشناسان و حقوقدانان برجسته را به اين کشور اعزام تا ضمن مشارکت با دولت فوق، قانون اساسى جديدى را براى اين کشور تدوين کنند.


بيشترين حضور فعّاليت سازمان در اين سال در کشور کرواسى بوده است. سازمان با اعزام ۲۵۰ نفر نقش مهمّى را در تجديد همگرايى صلح‌آميز در شرق اسلوونى به کروواسى داشته است. در دورهٔ رياست لهستان بر اين سازمان به کشورهاى روسيه (در مورد چچن)، آلباني، مقدونيه، روماني، مجارستان، لتونى و اسلواک درخصوص رعايت حقوق اقليت‌ها در مسائل آموزش تذکراتى داده شده است.