با پيوستن لهستان به سازمان توسعه و همکارى‌هاى اقتصادى OCED در نوامبر ۱۹۹۶ اين کشور حضور فعّالى در کميته‌ها و گروه‌هاى کارى اين سازمان داشته است. لهستان از ابتداى حضور در اين سازمان به موضوعات منطقه‌اى خصوصاً تشديد همکارى و توسعهٔ اين سازمان به سمت کشورهاى منطقهٔ اروپاى مرکزى و درنهايت ارائهٔ کمک‌‌هاى اقتصادى اين سازمان به کشورهاى اسلواک، اوکراين و بالتيک توجه زيادى به‌عمل آورده است. لهستان فعالانه از پيوستن اسلواکى به اين سازمان در سال ۲۰۰۰ و از تلاش‌هاى اوکراين براى رعايت اصول دمکراسى و اقتصاد آزاد و بهبود مديريت اقتصادى حمايت کرده است. لهستان طى سال‌هاى حضور در اين سازمان تلاش کرده است تا عضويت در آژانس بين‌المللى انرژى اتمى IEA و آژانس هسته‌اى NEA که مجموعه‌هاى وابسته به OECD هستند را بدست آورد.


نماينده بانک جهانى در لهستان در مورد فعاليّت‌هاى آيندهٔ بانک در اين کشور معتقد است مهمترين اهداف بانک جهانى کمک به کشورهاى عضو براى کاهش فقر مى‌باشد. نکتهٔ مهم اين است که فقر در لهستان در مقايسه با کشورهاى ديگر وجود ندارد. به نظر وى رشد اقتصادى بايد بتواند موجب کاهش فقر و بيکارى در کشور و رشد اشتغال باشد. مهمترين موضوعات در دستور کار بانک جهانى در لهستان در بخش انرژى و در امر بازسازى و تشويق به رقابت در بخش گاز و خصوصى‌سازى کامل معادن زغال‌سنگ مى‌باشد.