توسعه سياست خارجى لهستان طى دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى بستگى کامل به سيستم سياسى داخلى اين کشور داشته است. بروز تحولات سياسى در لهستان در سال ۱۹۸۹، بر سياست خارجى اين کشور نيز اثرات عميقى گذاشته است. استقلال داخلى به موازات استقلال خارجى در اين راستا مؤثر و باعث گرديد تا لهستان دمکراتيک بتوانند در ارتباطات خارجى با کشورهاى همسايه و جهان از منطق و آرامش لازم برخوردار گردد. اصول ثابت سياست خارجى لهستان طى دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى عليرغم تغييرات مکرر هيئت حاکمه راهگشاى عملى سياستگذاران و مجريان اين کشور بوده است.


پيامدهاى مستقيم توسعه سياست خارجى لهستان روشن و آشکار بود:


- امضاء پيمان دوستى و حسن همجوارى با کشورهاى منطقه، احترام به حقوق بشر و حمايت از حقوق اقليت‌ها


- عضويت در بسيارى از سازمان‌هاى بين‌المللى که پيوستن به آن مستلزم احترام به دمکراسى و اقتصاد بازار آزاد و باثبات بوده است.