کوه‌هاى حجر که از شبه حجرمسندم شروع شده و به سمت جنوب و جنوب شرقى پيش مى‌‌رود از مسقط گذشته در نزديکى رأس‌الحد خاتمه مى‌يابد. اين کوه‌ها نزديک به ۶۰۰ کيلومتر طول دارند. اين سلسله جبال در امتداد شمالى و جنوبى به نام‌هاى ذيل خوانده مى‌شوند: رئوس‌الجبال، حجرغربي، جبل‌الاخضر، الظاهره، حجرشرقى و الشرقيه.


تمامى نواحى شرقى و غربى کوه‌هاى حجر و ارتفاعات جبل‌الاخضر و الظاهره و دشت‌هاى جنوبى حجرشرقي، الشرقيه و بيابان‌هاى اين محدوده تا منطقه ربع‌الخالي را عمان داخلى مى‌نامند و از قديم فقط اين سرزمين‌ را به‌نام عمان مى‌شناختند. شهر تروي مرکز اين ناحيه است.