مطابق سرشمارى ژوئيه ۱۹۹۸، جمعيت مالزى ۲۰،۹۳۲،۹۰۱ نفر بوده است. برخى از شاخص‌هاى جمعيتى - اجتماعى کشور مالزى در جداول ذيل نشان داده شده است:

جدول برخى از شاخص‌هاى جمعيتى - اجتماعى کشور مالزى طى سال‌هاى ۹۴-۱۹۶۰

نرخ رشد جمعيت (درصد) شهرنشينى (درصد) اميد به زندگى (درصد) تراکم جمعيت (نفر) نرخ بيکارى (درصد)
۷۰-۱۹۶۰ ۹۳-۱۹۹۰ ۱۹۷۰ ۹۵-۱۹۹۰ ۱۹۶۰ ۹۵-۱۹۹۰ ۱۹۹۴ ۱۹۸۰ ۱۹۸۷ ۱۹۹۴
۲/۸ ۲/۵ ۲۸/۸ ۴۳/۳ ۶۵ ۷۰/۸ ۶۰ ۵/۶ ۸/۷ ۲/۹

جدول جمعيّت مالزى به تفکيک گروه‌هاى عمده سنى

گروه‌هاى سني ۱۹۹۰ ۱۹۹۵
متوسط نرخ رشد
سالانه (درصد)
هزار نفر درصد هزار نفر درصد
کمتر از ۱۵ سال ۶۵۳۴/۲ ۳۶/۷ ۸۸۳۱/۳ ۴۲/۶ ۲/۶
۶۰-۱۵ سال ۱۰۱۵۲/۵ ۵۷/۲ ۱۰۶۸۹/۴ ۵۱/۷ ۱
۶۰ سال و بيشتر ۱۰۷۷/۲ ۶/۱ ۱۱۸۸/۶ ۵/۷ ۱/۹
کل ۱۷۷۶۳/۹ ۱۰۰ ۲۰۷۰۹/۳ ۱۰۰ ۳/۱
نرخ رشد جمعيت اين کشور طى دوره ۹۳-۱۹۹۰ نسبت به سال ۱۹۶۰ کاهش اندکى داشته، در حالى که شهرنشينى به سرعت در حال رشد بوده است. اطلاعات موجود بيانگر آن است که ۸/۳۵ درصد از جمعيت مالزى کمتر از ۱۴ سال و ۸/۱۸ درصد بين ۱۴ تا ۲۴ سال سن دارند. براساس، ۶/۵۴ درصد از جمعيت اين کشور در سال ۱۹۹۴ کمتر از ۲۵ سال سن داشته‌اند. نرخ بيکارى طى سال‌هاى ۸۷-۱۹۸۰ افزايش يافته، اما از آن پس سير کاهشى داشته است.


جمعيّت فعّال مالزى در سال ۱۹۹۴ برابر با ۷۸۴۶ هزار نفر بوده که ۲۲۸ هزار نفر (۹/۲ درصد) از آنها بيکار بوده‌اند. سهم بخش کشاورزي، صنعت و خدمات از نيروى کار جامعه در سال ۱۹۸۰ به‌ترتيب ۴۲،۱۹ و ۳۹ درصد بوده است و در اوايل دهه ۹۰ به‌ترتيب به ۲۷،۳۳ و ۵۰ درصد تغيير يافته که نشان‌دهنده اشتغال نيمى از نيروى کار کشور مالزى در بخش خدمات است. بنابراين طى يک دهه، سهم نيروى کار در بخش کشاورزى به‌طور قابل‌ملاحظه‌اى کاهش داشته اما نيروى کار در بخش صنعت اندکى افزايش يافته است.