دولت اندونزى براى سازمان بخشيدن به فعاليت‌هاى اقتصادى روستائيان شاغلين صنايع کوچک، توجه زيادى به گسترش تعاونى‌ها در کشور دارد. اين برنامه عمدتاً با هدايت وزارت تعاونى‌ها و از طريق جلب مشارکت مردم انجام مى‌پذيرد. براساس آمارهاى سال ۱۹۹۲، مجموعاً ۳۹۰۳۱ واحد تعاونى در ۳۷۶۲ نقطه کشور فعال بوده (شامل ۸۷۴۹ واحد تعاونى روستائي) که مجموع اعضاى آن ۷/۳۳ ميليون نفر بوده است. اين تعاونى‌ها داراى ۶۰۹۲ مدير بوده و مجموع پس‌انداز اعضاء آن ۵۶۱ ميليون دلار، و نيز سرمايه‌کارى آنها مجموعاً ۵/۱ ميليارد دلار بوده است. در همين سال ارزش کل فعاليت‌هاى تعاونى‌ها به ۴/۳ ميليارد دلار رسيد.