کل توليد و درآمد ملى اقتصاد مجارستان طى سال‌هاى بين جنگ (۳۸ - ۱۹۱۹) داراى ۵/۱% بود که به‌علت اين کندى پيشرفت، ساخت اقتصادى مجارستان خصوصيات قديمى و نسبتاً عقب افتاده خود را نگاه داشته بود؛ به‌طورى‌که در حدود %۶۰ درآمد ملى از بخش کشاورزى به‌دست مى‌آمد. اما در فاصله سال‌هاى (۱۹۸۰ - ۱۹۵۰) شاهد پيشرفتى پويا و تغييراتى بيشتر در اقتصاد اين کشور مى‌باشيم. درآمد ملى ۸/۴ برابر، توليدات صنعتى ۴/۸ برابر و محصولات کشاورزى به بيش از ۲ برابر افزايش يافته است. در دهه ۸۰ از ۱۰% درآمد ملى جهت سرمايه‌گذارى استفاده گرديده که بيشتر آن در راه توسعه و مدرنيزه نمودن صنعت و کشاورزى به‌کار رفته است. درآمد واقعى مردم در دهه ۱۹۷۰، ۹% و مزد حقيقى ۶% افزايش يافت. اگر درآمد ملى مجارستان را در سال ۱۹۲۹ يک فرض کنيم اين رقم در سال ۱۹۳۹، ۸/۱ و در سال ۱۹۴۹، ۳ و در سال ۱۹۵۴، ۱/۴ و در سال ۱۹۵۷، ۷/۴ بوده است. در ۲۰ سال گذشته دست‌مزد و حقوق واقعى کارگران و کارمندان ۲ برابر شده است؛ به‌عبارت ديگر، در سال ۱۹۷۰ بالغ بر ۱۰۰،۰۰۰ فورينت حدود ۱۲۵۰ دلار بوده است. در سال ۱۹۷۹ درآمد سرانه ۳۳۶/۳ دلار که ۲۹% آن از صنايع، ۱۹% از کشاورزي، ۲۳% از تجارت و خدمات دولت بوده است. از اين ميزان ۴/۲% صرف هزينه‌هاى نظامي، ۷/۴% صرف آموزش و پرورش گرديده است. در سال‌هاى (۷۹ - ۱۹۷۶)‌ درآمد ملى مجارستان سالانه به‌طور ميانگين ۱/۴% افزايش يافته و آن مرهون بالا رفتن بارآورى کار بوده است. درآمد سرانه در سال ۱۹۸۰، ۴۵ ميليارد دلار بوده است.