فنلاند داراى ۱۲ استان مى‌باشد که هر استان توسط استاندار منتصب اداره مى‌گردد.


از ميان استان‌هاى فنلاند تنها يک استان به نام اهوننما (Ahvenanmaa) يا (جزاير اولند) داراى يک پارلمان محلى است که اعضاء آن از سوى شهروندان سوئدى زبان انتخاب مى‌شوند. اين استان همچنين خودمختار بوده و حق قانون‌گذارى مستقل در امور داخلى خود را دارا مى‌باشد.


همچنين ۴۶۰ شهردارى در سرتاسر فنلاند وجود دارد که شهردارى‌هاى مراکز استان‌ها مهم‌ترين شهردارى‌هاى اين کشور مى‌باشند.