فنلاند از جمعيت ۵،۰۰۰،۰۰۰ نفرى برخوردار مى‌باشد که ۲،۵۵۶،۰۰۰ نفر زن و ۲،۴۴۴،۰۰۰ نفر مرد هستند. تراکم جمعيت در فنلاند ۱۵ نفر به ازاء هر کيلومترمربع مى‌باشد که تراکم آن در شمال و جنوب کاملاً متفاوت است. در هر کيلومتر مربع در شمال ۲ نفر و در جنوب ۲۸ نفر زندگى مى‌کنند. ۸/۶۱% جمعيت فنلاند شهرنشين بوده و پيش‌بينى مى‌شود با عضويت اين کشور در جامعه اروپا از تعداد زارعان کاسته و بر ميزان شهرنشينان افزوده گردد.

جدول جمعيت، ترکيب و پراکندگى آن

گروه سني درصد مردها درصد زن‌ها
۹-۰ %۶/۸ %۶/۵
۱۹-۱۰ %۶/۸ %۶/۵
۲۹-۲۰ %۷/۶
۳۹-۳۰ %۸/۹ %۸/۴
۴۹-۴۰ %۶/۲
۵۹-۵۰ %۵/۳ %۵/۶
۶۹-۶۰ %۳/۶ %۵/۲
+۷۰ %۲/۹ %۵/۷