با وجود آنکه فنلاند يک کشور مهاجرپذير مى‌باشد، در عين حال به علت سياست‌هاى سخت پذيرش مهاجران، تعداد آن با ديگر کشورهاى مهاجرپذير دنيا از جمله همسايه آن يعنى سوئد قابل مقايسه نيست. واکنش‌هاى اجتماعى و ديگر عوامل انسانى و سياسى بر مسألهٔ پذيرش مهاجران فنلاند مؤثر بوده و بيشترين مهاجران در ۱۹۹۲ پذيرفته شدند. در اين سال با توجه به فروپاشى شوروى سابق و رويدادهاى سومالي، بيش از ۲۵ هزار روس و ۱۰ هزار سوماليائى وارد اين کشور شدند. همچنين، بيش از ۲۰ هزار مهاجر از ديگر کشورها تا آن زمان به فنلاند جذب شده بودند. از سوى ديگر به علت شرائط سخت اقليمى آن بيش از يک سوم از جمعيت ۵ ميليونى فنلاند در خارج از اين کشور زندگى مى‌کنند.