اهداف دولت جديد - اسکوآهو - بازيابى موازنه تجارت خارجي، حل مشکل بيکاري، افزايش کارائى بخش عمومي، معکوس ساختن روند روبه کاهش سهم بخش صادرات در اقتصاد کشور مى‌باشد.


دولت جديد فنلاند از زمان روى کار آمدن - ۱۹۹۱ - گام‌هائى به سمت تقويت قدرت رقابت بازرگانى و کند نمودن رشد هزينه‌هاى عمومى برداشته است. همچنين قابليّت اعتماد و اعتبار دولت فعلى مستلزم برداشتن گام‌هاى فورى بيشترى در همين راستا خواهد بود.