استاندرادها به سه طبقه تقسيم مى‌شوند:


۱. استانداردهاى ملى


۲. استانداردهاى اداري


۳. استانداردهاى شرکتى


استانداردهاى ملى اجبارى است و موارد زير را در بر مى‌گيرد:


مواد اوليه اساسي، کالاهاى صنعتى و کشاوزى که براى اقتصادى ملى حياتى است، قطعات و وسايل، ابزار و وسايل اندازه‌گيري، روش‌هاى تست (آزمايش) و استانداردهاى بين‌المللى مورد پذيرش دولت چين مى‌باشد.


تعيين استانداردهاى مربوط به کالاهاى تخصصى از وظايف وزاتخانه‌هاى خاص مى‌باشد. اداره دولتى استاندارد (SBS) مسئول تهيه و اجراى استاندارهاى ملى مربوط به کالاهاى صنعتى و کشاورزى است. اين اداره در ايالات و مناطق خود مختار مختلف دفاتر محلى ايجاد کرده است. دفاتر محلى مسئول کنترل کيفى کالاهاى توليدى در محل‌هاى مربوط مى‌باشند. وزارت بهداشت عمومى مسئول تصويب استانداردهاى مربوط به داروها و مواد بهداشتى است.


چين عضو سازمان جهانى استاندارد (ISO) و نيز کميسيون بين‌المللى الکتروتکنيکال (IEC) است.