در اول اکتبر ۱۹۹۹ چين يک دوره نسبتاً درخشان ۵۰ ساله را پست‌سر گذاشته بود که هدف آن تغيير در وضعيت جامعه چين بود. قبل از ت.سيس جمهورى خلق چين بيشترى توليد سالانه محصولت صنعتى و کشاورزى عبارت بودند از توليد ۴۴۵۰۰۰ تن نخ، ۷۹/۲ ميليارد متر پارچه، ۱۸۸/۶ ميليون تن زغال سنگ، ۳۲۰،۰۰۰ تن نفت خام، ۶ ميليارد کيلووات ساعت برق، ۱۵۰ ميليون تن غلات و ۸۴۹،۰۰۰ تن پنبه. از هنگام تأسيس جمهورى خلق چين و بخصوص در ۲۰ سال بعد از شروع اصلاحات و گشودن درها به خارج در سال ۱۹۷۸، کشور به دست‌آوردهاى قابل توجهى در ساختار اقتصادى و توسعه اجتماعى دست يافته است. در سال ۱۹۹۸ توليد ناخالص داخلى (GDP) ۷۹۵۵/۳ ميليارد يوان بود که نسبت به سال ۱۹۷۸ با قيمت‌هاى ثابت رشدى معادل ۴/۶ درصد داشت. از نظر توليد محصولات مهم صنعتى کشاورزى نظر غلات، پنبه، گوشت، زغال سنگ، فولاد، سيمان، پارچه و تلويزيون به مقام اول در جهان دست يافت.


براساس تئورى دنگ شيائوپينگ در ورد بناى سوسياليسم با ويژگى‌هاو مشخصات چيني، سيزدهمين کنگره ملى حزب کمونيست برنامه بناى اقتصاد کشور در سه مرحله را تصويب کرد. ابتد دو برابر کردن توليد ناخالص ملى (GNP) سال ۱۹۸۰ بمنظور پايان داده به کمبودهاى مواد غذايى و پوشاک که تقريباً رد پايان دهه ۱۹۸۰ برنامه تکميل شد؛ دوم، چهار برابر کردن توليد ناخالص ملى سال ۸۰ تا پايان قرن که در سال ۱۹۹۵ به اين هدف نايل شدند. لذا دولت نهمين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادى و اجتماعى و اهداف بلند مدت براى سال ۲۰۱۰ را به مرحل اجرا گذاشت که اهداف جديدى را پيش‌رو قرار دارد. اهداف نهمين برنامه پنجساله (۲۰۰۰-۱۹۹۶) به قرار زير بودند: