عليرغم قانون‌اساسى کشور، دربارهٔ وضعيت ارادهٔ سياسي، در حال کنوني، اظهارات آقاى Ange Patasse رئيس‌جمهورى در خصوص اختيارات رئيس‌جمهور و اينکه مى‌تواند نخست‌وزير را عزل و يا در پست خود ابقاء نمايد گفتند: اين طبيعى است رئيس کشورى که با رأى مردم انتخاب شده مسئول است و نقش تشريفاتى را ندارد. اگر نخست‌وزير برنامه‌هاى من را اجراء نمايد در پست خود باقى خواهد ماند و در غير اين‌صورت عزل خواهد شد. رئيس‌جمهور هماهنگ کننده سه قوه است.


وى در مورد مجلس ملى کشور گفت: من به مجلس کشور افتخار مى‌کنم. زيرا اين يک مجلس فرمايشى نيست. در مجلس نمايندگان مختلف حرف‌هاى خود را زده و جهت منافع ملى کشور فعاليت دارند و بارها اتفاق افتاده است که نمايندگان احزاب اقليت عليرغم دستورات حزبى خود به قوانين رأى داده‌اند.


آقاى رئيس‌جمهور در مورد عدم امنيت در داخل کشور گفت: اين موضوع پديده‌اى است که از رژيم گذشته به ما رسيده است. ما سعى داريم تا به اين وضعيت خاتمه دهيم و تا به حال نيز به موفقيت‌هائى رسيده‌ايم، ايشان در خصوص محاکمه سرکردگان رژيم سابق اظهار داشت: من خود شخصاً طعم زندان و تبعيد را چشيده‌ام و نمى‌خواهم اين را به ديگران تحميل نمايم. به‌دليل کمبود بودجه که از رژيم سابق به ما رسيده شرايط در زندان‌ها مساعد نيست.


از سوى ديگر دستگاه قضائى کشور با کمبود نيرو مواجه بوده و در پاريس از شيراک خواستم تا در اعزام چهل قاضى به ما کمک کند.


وى دربارهٔ اپوزيسيون و عدم به‌کارگيرى آنها در امور کشور گفت: من همواره طرفدار گفتگو هماهنگ‌سازى بوده‌ام. اما نيروهاى مخالف امانت‌دار نبوده‌اند زيرا پس از مذاکره با آنها در ميان مردم خلاف گفتگوها را مطرح مى‌کنند. در کشور دولت وجود داشته و نخست‌وزير رياست آن را به‌عهده دارد. نخست‌وزير از پذيرش رؤساى احزاب خوددارى ننموده و به آنها زمان ملاقات مى‌دهد.