قوه مجريه

دولت محلى (Local Government) معمولاً از ميان ۱۶ استان که در آنها شهرستان‌ها و تعدادى کمون‌هاى روستائى گروه‌بندى شده است، اداره مى‌شود، و در رأس آن رئيس‌جمهور قرار دارد.

قوه مقننه (مجلس)

قانون اساسى ۱۹۸۶ کنگرهٔ دو مجلسى (سنا و شوراء) را پيش بينى مى‌کند که شامل مجلس ملى انتخابى و يک شوراى منطقه‌اى و اقتصادى مشورتى بزرگ مرکب از اعضاء گماشته شده مى‌باشد.

انجمن ملى

دورهٔ اعضاء آن ۵ سال مى‌باشد که اولين دورهٔ آن در ۳۱ ژوئن ۱۹۸۷ در انتخابات ۲۳ ساله‌ها و از ميان ۱۴۲ کانديد براى ۵۲ کرسى صورت گرفت.

شوراى منطقه‌اى و اقتصادى

شورائى است که عملکرد خود را به‌وسيلهٔ قانون ارگانيک ترتيب مى‌دهد و مرکب از افراد نماينده بخش‌هاى اجتماعى و اقتصادى رهبرى شدهٔ کشور است. نيمى از اعضاء آن به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور و نيمى ديگر به‌وسيلهٔ انجمن به توصيهٔ رئيس آن گماشته مى‌شوند.

قوهٔ قضائيه

سيستم قضائى شامل سه بخش ديوان‌عالى است که از اعضاء ۹ نفرهٔ آن سه نفر به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور، سه نفر توسط رئيس کنگره و سه نفر به‌وسيله رئيس ديوان‌عالى انتخاب و گماشته مى‌شوند.


در ضمن کابينهٔ اين کشور شامل نخست وزير در رأس و ۱۷ عضو کابينه مى‌باشد.