طبق آمار قبلى يعنى سال ۱۹۸۱ سرزمين آفريقاى مرکزى به ۱۴ ناحيه، ۴۶ بخش، ۷ شهردارى و ۱۷۳ کمون روستائى تقسيم شده بود. تا قبل از به قدرت رسيدن نظاميان شوراهاى ناحيه، بخش و کمون که اعضاء آن مى‌بايست از سوى ساکنان هر قسمت انتخاب شوند در انجام امور مربوط کاملاً مستقل بودند.اکنون آمار ۱۹۹۱ حاکى است که در اين کشور ۱۶ استان يا ايالت شامل ۱۴ حوزهٔ ادارى - حکومتى و ۲ حوزهٔ ادارى - اقتصادى وجود دارد. يک بخش خودمختار و مستقل بانگى نيز گزارش مى‌شود.