در کشور آفريقاى مرکزى راه‌هاى درجه اول و راه و راه آهن توسعهٔ چندانى نداشته است ولى چند شهر مهم به‌وسيلهٔ خطوط ارتباطى آسفالته به هم مربوط شده‌اند.


از دور رود يوبانگى و شارى نيز استفادهٔ زيادى در امر حمل و نقل مى‌شود.

شاهراه‌ها

به‌طور کلى ۲۰۸۰۰ کيلومتر مى‌باشد:


۴۵۴ کيلومتر آسفالته، ۷۶۵۶ کيلومتر خاکيِ پيشرفته و ۱۲۶۹۰ کيلومتر خاکى نامساعد يا مالرو.

راه آبى داخلى

۸۰۰ کيلومتر مى‌باشد. تجارت سنتى به‌وسيلهٔ کرجى‌هائى از پوست درختِ داگوتس از طريق آبخور کم عمق ادامه داده مى‌شود. يوبانگى مهمترين رودخانه براى حمل و نقل مى‌باشد.


از اين راه صادرات عمده از بانگى (پايتخت) به برازاويل انجام مى‌گيرد.

راه هوائى

دو خط حمل و نقل داخلى عمده وجود دارد. فرودگاه بين‌المللى بانگى خدمات خود را از جمله در خطوط هوائى گابن، کامرون و گنگو ارائه مى‌دهد.

فرودگاه‌ها

به‌طور کلى از ۶۸ فرودگاه، ۵۶ فرودگاه قابل استفاده است. ۴ مورد با گذرگاه‌هاى سطح دائمي، ۲ مورد با گذرگاه‌هاى ۲۴۴۰ و ۳۶۵۹ متري، ۲۲ مورد با گذرگاه‌هاى ۱۲۲۲۰ و ۲۴۳۹ متري.

مخابرات تلفنى از مسافت دور

در اين زمينه وسايل ناقص و ضعيف هستند. اين شبکه مرکب است از ظرفيت پائين، قدرت پائين ايستگاه‌هاى ارتباط راديوئى.

ايستگاه‌هاى دريافت و پخش راديو

۶۰۰۰ تلفن، ايستگاه‌هاى AM و FM و تلويزيون هر کدام يک مورد و نيز يک ايستگاه ماهواره اقيانوس آتلانتيک.


آقاى Ange Patasse رئيس جمهور فعلى آفريقاى مرکزى در زمينه ارتباطات در اين کشور، اخيراً چنين گفته است: ... بدون جاده‌هاى ارتباطى هرگز قادر نخواهيم بود منابع لازم را براى افزايش توليد داشته باشيم و سعى داريم تا راه‌هاى بين شهرى و روستائى را بازسازى کنيم. منابع لازم براى ايجاد ارتباط با کشتزارهاى پنبه و قهوه را داشته و با کمک ژاپن به بسيج امکانات مادى پرداخته‌ايم و براى آسفالت نمودن برخى از راه‌ها از کمک مالى ژاپن بهره‌مند گشته‌ايم، البته اتحاديه اروپا نيز قرار است به ما کمک نمايد.


براى دستيابى به راه‌هاى دريائى نيز اقداماتى انجام داده‌ايم. همان‌طورى که مى‌دانيد حمل و نقل جاده‌هاى گران تمام مى‌شود و با مشارکت شرکاء فرانسوى و آمريکائى استفاده از کشتيرانى را بررسى نموده‌ايم. البته نوعى کشتى جديد و مجهز به پروانه‌اى که بتواند صخره‌ها و سنگ‌ها را دور بزند تا برازويل کنگو مورد آزمايش قرار داديم و قرار بود تا زئير و بندر ماتادى ادامه يابد که به‌علت بيمارى ابولا مجبور شديم کار را متوقف نمائيم.


بايد بگويم در صورت تحقق اين کار ما مستقيماً به دريا دسترسى پيدا خواهيم کرد. از طرف ديگر برنامه ايجاد حفر يک کانال از Oubanjui به طرف بندر اوندو در گابن نيز مورد بررسى قرار گرفته است.