مردم آفريقاى مرکزى فقير هستند. نه دهم مردم آن به کشت غلات و پرورش دام مشغول بوده‌اند که بيشتر غذاى خانواده را فراهم مى‌سازد. پنبه و قهوه دو منبع مهم درآمد اهالى است.


جنگل‌هاى انبوه گرمسيرى براى تهيه الوار بسيار مساعد است و استخراج الماس و سنگ‌هاى قيمتى نصف درآمد صادراتى کشور را تشکيل مى‌دهد.


در دههٔ ۱۹۷۰ کميسيون انرژى اتمى فرانسه کار استخراج اورانيوم معادن کشور جمهورى آفريقاى مرکزى را به‌دست گرفت. اين معادن در بخش شرقى کشور قرار دارد.


در زمان حاکميت بوکاسا امپراتور سابق، مشکلات اقتصادى افزايش چشمگيرى داشت. طى سال‌هاى ۷۸-۱۹۶۶ نرخ رشد توليد ناخالص ملى به‌طور متوسط ۲% بود در حالى‌که رشد جمعيت ۵/۲% بوده است. همچنين نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۸۷، ۴/۱% بود.


نداشتن ارتباطات کافي، بدى سيستم حمل و نقل (با وجودى که اين کشور توليد کنندهٔ بسيارى کالهاى اساسى است) باعث بدتر شدن وضعيت اقتصادى اين کشور شده است. در گذشته يعنى سال ۱۹۸۱-۱۹۸۰ نيز اقتصادى رشد منفى داشت.


دولت جديد، مسائل مالى و اقتصادى کشور را ارزيابى کرده و در جستجوى راه‌هائى براى تشويق سازمان‌هاى بين‌المللى و سرمايه‌دارانى جهت سرمايه‌گذارى در کشور است.