واحد پول آفريقاى مرکزى فرانک سيفا (CFA) است. ارزش آن تا قبل از ۱۱ ژانويه ۹۴ برابر ۵۰/۱ فرانک فرانسه بوده است. از اين تاريخ به بعد با ۵۰% کاهش ارزش به ۱۰۰/۱ فرانک فرانسه تغيير يافته است. به همين ميزان نسبت به ساير پول‌ها نيز کاهش ارزش داشته است.


جمهورى آفريقاى مرکزى يکى از فقيرترين کشورها در آفريقا است که درآمد سرانهٔ آن در سال ۱۹۸۷ تقريباً ۴۰۰ دلار بود و آمار ۱۹۸۸ حاکى‌ است که درآمد سرانه در اين سال به ۳۸۰ دلار کاهش يافته است. در همين زمان ذخاير بين‌المللى (ارز خارجى و طلا) ۱۱۳ ميليون دلار محاسبه شده است.


نرخ رشد در سال ۱۹۸۷، ۴/۱ درصد گزارش مى‌شود. در مورد بودجه، ۴/۱۳۳ ميليون دلار درآمد مالياتى اين کشور و هزينه‌هاى جارى آن ۴/۱۴۷ ميليون دلار است که شامل ۶/۱۳ ميليون دلار هزينه‌هاى سرمايه‌اى مى‌باشد.


نرخ تورم در ۱۹۸۷، ۷ درصد بوده است و ميزان بيکارى در ۱۹۸۸ بانگى ۳۰ درصد محاسبه شده است.


بدهى‌هاى خارجى اين کشور ۶۴۵ ميليون دلار در دسامبر ۱۹۸۸ بوده است.

جدول بودجه (ارقام به واحد ميليون فرانک آفريقاى مرکزى است)

درآمد ساليانه ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
دريافت‌هاى مالياتي ۳۵،۶۱۰ ۳۴،۰۰۰ ۴۱،۱۹۰
دريافت‌هاى غيرمالياتي ۵،۰۲۰ ۴،۹۹۰ ۲،۳۱۰
جمع کل ۴۰،۶۳۰ ۳۸،۹۹۰ ۴۳،۵۰۰

جدول هزينه

هزينه مخارج ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
هزينهٔ جارى ۴۳،۵۹۰ ۴۵،۵۳۰ ۴۶،۴۸۰
هزينه سرمايه‌اى ۲۶،۸۰۰ ۳۸،۰۰۰ ۴۳،۵۰۰
  هزينه خارج از بودجه‌اى ۸۱۰ ۳۸۰ -
قرض خالص (ويژه) Net ۹،۴۰۰ ۱۷،۲۰۰ -
جمع کل ۸۰،۶۰۰۱ ۱۰۱،۱۱۰ ۹۲،۲۸۰

جدول مختصرى از سوابق بدهى‌ها (به واحد ميليون دلار ايالات متحده امريکا)

۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
کل بدهى‌هاى موجود (EDT) ۷۰۹/۳ ۸۰۵/۵ ۸۲۵/۵ ۸۸۵/۴ ۸۹۰/۶
بدهى درازمدت (LDOD) ۶۳۵/۵ ۷۲۸/۵ ۷۴۱/۲ ۷۸۲/۳ ۸۰۷/۳
تعهد ملى و سياسى ۶۳۵/۵ ۷۲۸/۵ ۷۴۱/۲ ۷۸۲/۳ ۸۰۷/۳
بدهى کوتاه مدت ۳۷/۱ ۴۳/۷ ۵۴/۲ ۷۴/۲ ۴۱/۸
بستانکاران رسمى ۱۲/۴ ۱۶ ۲۴/۷ ۳۶/۳ ۲۲/۵
بستانکاران خصوصى ۲/۱ ۲ ۳/۴ ۴ ۰/۳