اين کشور علاوه بر فرانسه کوشيده است روابط خود را با آمريکا براى جذب سرمايه‌گذارى سرمايه‌داران آن کشور توسعه دهد.


رژيم اشغالگر قدس نيز کارشناسانى در موارد اقتصادى و فنى به اين کشور اعزام نموده است.

جدول صادرات اصلى

محصول الماس پنبه قهوه چوب
به نرخ ميليون فرانک آفريقاى مرکزي ۱۵۰۵۶ ۲۶۳۵ ۵۱۸۰ ۵۹۷۶


لازم به يادآورى است که فرانسه به‌دليل احتمال وجود نفت و فلزهاى گرانبها ديگر در اين کشور در جهت حفظ موقعيت خود تلاش مى‌کند. اين کشور حالت يک ذخيره را دارد و شرکت‌هاى بزرگ غربى اميدوار هستند پس از بهره‌بردارى کامل از معادن کشورهائى مانند گابن، کنگو و کامرون، به‌خاطر وجود راه دريائى و دستيابى آسان به آنها، به آفريقائى مرکزى خواهند آمد.

واردات اصلى

خواربار، مواد شيميائي، مواد پلاستيکي، سوخت ماشين آلات، مصالح ساختماني، فلزات، روغن، وسايل نقليه، منسوجات.


براساس آمار سال ۱۹۹۶ صادرات و واردات اين کشور بدين‌گونه است:


- صادرات:

۱۵۴ ميليون دلار شامل اقلام: الماس، چوب، کتان، قهوه و تنباکو.


اقلام مذکور به کشورهاى فرانسه، بلگوئيم، ايتاليا، ژاپن، ايالات متحده، اسپانيا و ايران صادر شده است.


- واردات:

به ارزش ۲۱۵ ميليون دلار شامل اقلام: مواد غذائي، توليدات نفتي، توليدات ماشيني، الکتريکي، شيميائي، توليدات صنعتي، منسوجات، وسايل نقليهٔ موتوي، کالهاى مصرفي، اقلام داروئي، که از کشورهاى فرانسه، ديگر کشورهاى EC، ژاپن، الجزاير، کامرون و ناميبيا وارد شده است. (The World Fact book 1996)

جدول شاخص‌هاى اقتصادى آفريقاى مرکزى (Statistical Survey, P.253)توليد ناخالص داخلى از طريق فعاليت اقتصادى (به واحد ميليون فرانک سيفا (CFA) به نرخ جارى)

۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
کشاورزي، شکار، جنگلدارى و ماهيگيري ۱۲۰،۵۴۰ ۱۲۱،۹۰۰ ۱۲۳،۹۹۰
استخراج و معادن ۸،۹۳۰ ۱۰،۳۱۰ ۱۰،۷۴۰
  صنعت ۲۲،۵۳۰ ۲۸،۵۹۰ ۲۹،۵۷۰
برق، گاز و آب ۱،۲۷۰ ۱،۳۱۰ ۱،۳۶۰
ساختمان ۶،۹۶۰ ۵،۳۵۰ ۵،۶۷۰
خدمات  
تجارت، رستوران‌ها و هتل‌ها ۶۹،۲۰۰ ۷۱،۰۴۰ ۷۳،۶۱۰
حمل و نقل و ارتباطات - - -
خدمات دولتي ۲۹،۹۵۰ ۲۹،۴۸۰ ۲۸۹۶۰
حاصل جمع فرعي ۲۸۳،۲۷۰ ۲۹۱،۷۷۰ ۲۹۷،۶۳۰
گمرک ورودى ۱۳،۶۲۰ ۱۳،۷۲۰ ۱۳،۵۶۰
توليد ناخالص داخلى به بهاء خريداران ۲۹۶،۸۹۰ ۳۰۵،۴۹۰ ۳۱۱،۱۹۰

جدول تراز پرداخت‌ها (به واحد ميليون دلار ايالات متحده)

۱۹۸۷ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
صادرات کالا f.o.b ۱۲۸/۹- ۱۴۸/۱ ۱۵۰/۵
تراز تجارت ۶۸/۸- ۳۷/۹- ۹۱/۱-
  خدمات صادرات ۶۷/۸ ۶۵/۸ ۶۹/۱
خدمات واردات ۱۵۴/۴- ۱۴۴/۴- ۱۶۸/۵-
درآمد وصولى ديگر ۲/۸ ۰/۷ ۰/۸
درآمد پرداختى ديگر ۲۱/۹- ۲۱/۴- ۲۲/۴-
انتقالات جبران نشدهٔ محرمانه (خصوصي) (net) ۲۳/۷- ۲۴/۹- ۳۲/۹-
انتقالات جبران نشدهٔ رسمى (net) ۱۲۴/۸ ۱۲۹/۰ ۱۵۵/۹
تراز جارى
سرمايه‌گذارى مستقيم (net) ۹/۳ ۲/۵- ۳/۱-
سرمايه ديگر (net) ۵۴/۱ ۲۲/۷ ۷۲/۶
غفلت و اشتباهات خالص (از قلم افتادگي) ۱/۷- ۱/۴ ۱/۰
تراز (موازنه) سرجمع ۱۱/۶- ۱۱/۶- ۱۸/۶-